Procedură lichidare societate comercială | e-studii.ro

Procedura de lichidare a unei societăți comerciale în România

Cele trei etape care trebuie urmate în vederea închiderii unei afaceri în România, adică a lichidării acesteia sunt următoarele: dizolvarea , lichidarea şi, abia apoi, radierea societăţii comerciale. Schematic, operaţiunile sunt următoarele:

  • Dizolvarea voluntară a societăţii comerciale
  • Întocmirea şi redactarea procesului-verbal de lichidare (pentru capitalul social şi activele – bunurile de inventar + stocul de mărfuri) al societăţii comerciale
  • Întocmirea bilanţului de lichidare
  • Lichidarea societăţii comerciale şi menţionarea acesteia in Registrul Comerţului
  • Radierea societăţii comerciale din Registrul Comerţului.

Operaţiunile de mai sus se vor realiza la Oficiul Registrului Comerţului, cu mici excepţii. Pe parcursul acestora, se vor publica cel puţin două hotărâri ale Adunării Generale a Asociaţilor (AGA) societăţii comerciale. Aceste hotărâri AGA vor fi însoţite de către un proces-verbal semnat şi ştampilat (conţinând contorul de cuvinte în temeiul căruia se va efectua calculul taxei de publicare în Monitorul Oficial). Acest contor poate fi obţinut din proprietăţile documentului în format electronic, realizat în orice program tip MS Word sau Open Office, care va fi copiat (cu “print screen” sau în altă modalitate) în corpul procesului-verbal de contorizare. Această contorizare se va descrie în text în modul următor: “Subsemnaţii …, în calitate de asociaţi ai … S.R.L., declarăm că Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor din data de … conţine un număr de … semne (caractere fără spaţii), respectiv … semne (caractere + spaţii)”.

Etapa dizolvării voluntare a societăţii comerciale va fi finalizată prin numirea unui lichidator (care preia drepturile şi obligaţiile administratorilor al căror mandat încetează).

Noul lichidator numit va întocmi procesul-verbal de lichidare sub forma unui înscris sub semnătură privată, care va conţine modul de împărţire a capitalul social (de la data înregistrării dizolvării), activele – bunurile de inventar ale societăţii comerciale – către fiecare dintre asociaţi. De asemenea, se va decide situaţia stocului de mărfuri – se va împărţi între asociaţi, se vor transfera către o altă persoană juridică (agent economic) sau se vor casa bunurile respective (prin proces-verbal de casare distinct).

De asemenea, de la Monitorul Oficial se va obţine, de fiecare dată, pentru trecerea în etapa următoare a procedurii, o copie a publicării hotărârii AGA în ediţia scrisă, Partea a IV-a.

După întocmirea bilanţului de lichidare, acesta va fi mai întâi înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice de Sector, înainte de a fi depus la Oficiul Registrului Comerţului.

O dată cu depunerea bilanţului de lichidare, se vor depune şi certificatul de înregistrare al societăţii comerciale obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului, împreună cu toate anexele sale (obţinute la data înmatriculării societăţii comerciale).

De asemenea, la data solicitării radierii societăţii comerciale din Registrul Comerţului, se va depune la dosar şi un certificat de atestare fiscală (de la Administraţia Finanţelor Publice de Sector) din care va rezulta că la data resceptivă (cea a aprobării bilanţului de lichidare), societatea comercială respectivă nu înregistrează datorii către bugetul de stat, către bugetele locale sau către bugetul asigurărilor sociale de stat.

Toată această procedură, în 3 etape, poate dura între 3 luni şi 6 luni, în funcţie de situaţia concretă a fiecărei societăţi comercaiale în parte.

Consilierii noştri vă pot ajuta în fiecare dintre aceste etape. A se vedea şi secţiunea Oferta specială pentru lichidarea societăţilor comerciale.