Obligațiile fiscale ale societăților comerciale în România - e-diaspora.ro

Obligațiile fiscale ale societăților comerciale în România

În România, numărul foarte ridicat de obligaţii fiscale impuse de autorităţile centrale şi locale îi fac de multe ori pe contribuabili (şi, în principal, societăţile comerciale) să se simtă ca într-o reţea de obligaţii fără cale de ieşire. Întrebări de genul: ce impozit trebuie plătit şi până când? ni le-am pus cu toţii la un moment dat, dar aceste întrebări sunt pe atât de frecvente, pe cât de dificile de răspuns. De aceea, de multe ori, în cazul unei modificări legislative (să zicem, asupra Codului Fiscal), trebuie să aşteptăm să fie aprobate mai întâi normele de aplicare ale noii reglementări pentru a primi un răspuns coerent, în primul rând, din partea funcţionarilor din cadrul Administraţiilor Finanţelor Publice competente.

În general, obligaţiile fiscale ale societăţilor comerciale din România se împart în următoarele categorii:

Din categoria obligaţiilor anuale, menţionăm:

Termen

Obligaţii fiscale

25 ianuarie

 • depunerea la organul fiscal a declaraţiei de cifră de afaceri (în cazul unei cifre de afaceri sub 100.000 euro realizate în anul precedent) – formularul 094
 • depunerea declaraţiei privind pro-rata provizorie care va fi utilizată în determinarea TVA de dedus a anului curent
 • depunerea decontului de TVA (formularul 300) şi plata TVA, pentru cei care au ca perioadă fiscală anul
 • calcularea, plata şi reţinerea impozitului pe dividende pentru dividendele repartizate în anul anterior şi care nu au fost plătite în cursul anului anterior
 • 31 ianuarie

 • declararea şi plata impozitului pe profit pentru anul anterior de către contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură
 • depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit, dacă contribuabilii au definitivat exerciţiul financiar anterior până la această dată
 • depunerea declaraţiei formular 392a de către persoanele impozabile înregistrate în scop de TVA care au o cifră de afaceri sub 10.000 euro
 • depunerea declaraţiei formular 392b de către persoanele impozabile neînregistrate în scop de TVA, care au o cifră de afaceri între 10.000-35.000 euro
 • depunerea declaraţiei formular 393 de către persoanele impozabile înregistrate în scop de TVA care prestează servicii de transport rutier internaţional
 • depunerea cererii pentru trecerea la perioada semestrială sau anuală de depunere a decontului de TVA
 • ultima zi lucrătoare a lunii februarie

 • trimiterea fişelor fiscale 1 (FF1) şi a fişelor fiscale 2 (FF2) atât angajaţilor, cât şi unităţii fiscale
 • depunerea la organul fiscal a formularului 205 “Declaraţie privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit” pentru categoriile de venituri prevăzute în art.93 Cod Fiscal
 • depunerea la organul fiscal şi la Registrul Comerţului a declaraţiei de neactivitate
 • depunerea declaraţiei informative referitoare la plăţile sub forma veniturilor din dobânzi făcute către persoane fizice rezidente în Uniunea Europeană
 • depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe
 • 25 aprilie

 • depunerea la organul fiscal a declaraţiei anuale privind impozitul pe profit, de către contribuabilii care nu au avut obligaţia să o depună la un termen anterior
 • 31 mai

 • depunerea la organul fiscal/Registrul Comerţului a situaţiilor financiare anuale simplificate pentru anul anterior de către societăţile comerciale
 • 30 iunie

 • depunerea la organul fiscal a formularului 205 “Declaraţie privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit” pentru categoriile de venituri pentru care s-a reţinut impozit la sursă, cu excepţia veniturilor din salarii şi a celor pentru care declararea s-a făcut în ultima zi lucrătoare a lunii februarie
 • depunerea declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi
 • Din categoria obligaţiilor semestriale, menţionăm:

  Termen

  Obligaţii fiscale

  25 ianuarie

 • depunerea declaraţiei formular 394 privind achiziţiile şi livrările/prestările pe teritoriul României de către persoanele înregistrate în scop de TVA
 • depunerea decontului de TVA (formularul 300) şi plata TVA, pentru persoanele care au ca perioadă fiscală semestrul
 • declararea şi plata contribuţiilor sociale (formular 102) şi a impozitului pe veniturile din salarii (formular 100) pentru contribuabili organizaţi fără scop lucrativ
 • 31 ianuarie

 • plata impozitelor locale (pe clădiri, pe terenuri, pe autovehicule) pentru semestrul I
 • 25 iunie

 • depunerea declaraţiei formular 394 privind achiziţiile şi livrările/prestările pe teritoriul României de către persoanele înregistrate în scop de TVA
 • depunerea decontului de TVA (formularul 300) şi plata TVA, pentru persoanele care au ca perioadă fiscală semestrul
 • declararea şi plata contribuţiilor sociale (formular 102) şi a impozitului pe veniturile din salarii (formular 100) pentru contribuabili organizaţi fără scop lucrativ
 • 30 septembrie

 • plata impozitelor locale (pe clădiri, pe terenuri, pe autovehicule) pentru semestrul II
 • 25 decembrie

 • plata celei de a doua tranşe a impozitului pe reprezentanţe
 • Din categoria obligaţiilor trimestriale, menţionăm:

  Termen

  Obligaţii fiscale

  25 ianuarie/aprilie/ iulie/octombrie

 • declararea şi plata impozitului pe profit (formular 100)
 • plata impozitului cu reţinere la sursă pentru venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil care nu generează o persoană juridică
 • depunerea decontului de TVA, în cazul plătitorilor trimestriali de TVA (formular 300) şi plata TVA
 • 15 martie

 • plata taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru trimestrul I
 • 15 iunie

 • plata taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru trimestrul II
 • 15 septembrie

 • plata taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru trimestrul III
 • 15 noiembrie

 • plata taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru trimestrul IV
 • Din categoria obligaţiilor lunare, menţionăm:

  Termen

  Obligaţii fiscale

  data de 10 a lunii următoare

 • plata taxei hoteliere
 • data de 15 a lunii precedente

 • depunerea la organul fiscal a declaraţiei privind spectacolele care vor fiorganizate
 • depunerea la organul fiscal a declaraţiei privind plata impozitului pe spectacole şi plata acestuia
 • depunerea declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intra-comunitare
 • data de 25 a lunii următoare

 • calcularea, reţinerea şi plata impozitului pe venit cu reţinere la sursă pentru următoarele tipuri de venituri plătite de societatea comercială: din salarii, din proprietate intelectuală, din vânzarea de bunuri în regim de consignaţie, din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat, din activităţi desfăşurate în baza convenţiilor de prestări servicii, din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, din investiţii, din pensii, din premii şi jocuri de noroc, din alte surse
 • declaraţia şi plata contribuţiilor sociale (formular 102) şi a impozitului pe veniturile din salarii (formular 100) pentru contribuabilii care plătesc impozit pe profit (formular 100)
 • depunerea decontului de TVA (formularul 300) şi plata TVA, pentru persoanele care au ca perioadă fiscală luna
 • depunerea la organul fiscal a declaraţiei de accize (formular 103) şi plata accizei pentru accizele devenite exigibile pentru luna respectivă
 • depunerea la Casa de Pensii a declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor de stat
 • depunerea la Agenţiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru ocuparea forţei de muncă a declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj
 • depunerea la Casa de Asigurări de Sănătate a declaraţiei privind contribuţia la Fondul de asigurări sociale de sănătate
 • depunerea la Casa de Asigurări de Sănătate a declaraţiei privind contribuţia privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • depunerea la Inspectoratul Teritorial de Muncă a declaraţiei privind comisionul pentru Camera de Muncă
 • Din categoria obligaţiilor ocazionale, menţionăm:

  Termen

  Obligaţii fiscale

  data de 25 a lunii următoare celei în care s-a plătit dividendul

 • plata impozitului pe dividende
 • data înregistrării declaraţiei vamale de import

 • plata accizei pentru produsele accizabile importate
 • data cererii unui certificat, aviz, autorizaţie

 • plata taxei pentru eliberarea unui certificat, aviz, autorizaţie
 • data de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea TVA

 • depunerea unui decont special de TVA de către persoanele neînregistrate în scop de TVA şi care sunt obligate la plata taxei pentru anumite operaţiuni (de exemplu, achiziţii intracomunitare – formular 301)
 • 30 de zile de la data încheierii contractelor cu prestatori, persoane fizice sau juridice nerezidente

 • depunerea “Declaraţiei de înregistrare a contractelor iniţiale/adiţionale (conexe) încheiate cu persoane străine nerezidente
 • 30 de zile de la modificarea datelor de înregistrare fiscală

 • depunerea declaraţiei de menţiuni privind înregistrarea fiscală (formular 010 sau alt formular în funcţie de categoria de contribuabil)